Hjem  
Om NIFS Informasjon
Bladet sår Styre
NIFS-kongressen Arbeidsutvalg
Retningslinjer Vedtekter
Utdanning Møtereferater
Møtekalender
Sponsorer
Stipender
Kontakt
Bli medlem
Lenker
Vedtekter

§ 1 Generelt

Pkt. 1. Norsk Interessefaggruppe For Sårheling (Norwegian Wound Healing Society) NIFS, er en allmennyttig organisasjon, hvor medlemmene ikke er økonomisk ansvarlige for foreningens forpliktelser.

Pkt. 2. Foreningens øverste myndighet er den årlige generalforsamlingen for medlemmene.

§ 2 Formål

Pkt. 1. Foreningen har som formål å spre kunnskap om sår og sårtilheling, og å organisere og koordinere møter og kongresser omkring fagområdet.

Pkt. 2. Foreningen vil arbeide for å fremme og støtte utdannelse og forskning innenfor sårtilheling, innbefattet sårtyper, epidemiologi, patogenese, patologi, diagnostikk, forebygging og behandling av pasienter med sår av forskjellig årsak.

Pkt. 3. Foreningen vil arbeide aktivt for samarbeid med og mellom organisasjoner, virksomheter og enkeltpersoner med interesser innenfor alle deler av fagområdet sår.

§ 3 Styret

Pkt. 1. Foreningens virksomhet ledes av et styre bestående av 10 medlemmer som velges av generalforsamlingen. Minst 3 skal være leger, og minst 3 sykepleiere. Til de fire øvrige styreplasser kan alle stemmeberettigede medlemmer velges. En institusjon kan maksimalt ha 3 styrerepresentanter. Bare stemmeberettigede medlemmer kan velges til styret. Leder, nestleder, sekretær og kasserer velges separat. Hvis lederen er en lege, skal nestlederen være sykepleier eller omvendt. Deretter velges 6 styremedlemmer. Styret fastsetter en foretningsorden.

Pkt.2. Valg til styre gjelder for 2 år. På den ordinære generalforsamlingen utnevnes 2 revisorer utenom styret, begge for 1 år. Gjenvalg tillates. Dersom foreningens virksomhet går med overskudd, kan dette benyttes etter foreningens formål, eller tillegges kapitalen.

Pkt.3. Styret samles minst to ganger per år. Styremøter kan holdes etter begjæring av lederen eller tre andre styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktige når minst 6 medlemmer av styret er tilstede. Ved stemmelikhet vil lederen ha dobbeltstemme.

Pkt.4. Foreningens signatur innehas av leder eller i dennes fravær nestleder.

Pkt.5. Styret kan gi kassereren fullmakt til å motta innbetalinger og betale økonomiske forpliktelser på foreningens vegne.

§ 4 Medlemskap

Pkt.1. Stemmeberettigede medlemmer. Fullverdig medlemskap ( med stemmerett ) tilbys alt helsepersonell med interesse for sårtilheling eller som er aktive innenfor forskning eller klinisk undersøkelse på dette området. Firmaansatte er likevel unntatt ( se pkt.2 ).

Pkt.2. Ikke stemmeberettigede medlemmer. Eiere og ansatte i virksomheter som produserer eller markedsfører produkter til diagnostikk og behandling av sår.

Pkt.3. Sponsormedlemskap. Sponsormedlemskap tilbys virksomheter som produserer eller markedsfører relevante produkter. Slikt medlemskap gir rett til omtale og innlegg, annonser og areal ved årsmøter eller annet møte etter styrets beslutning. Sponsorer har også rett til å delta med en representant på alle medlemsmøter i foreningen.

Pkt.4. Alle medlemmer vil jevnlig ( minst 2 ganger årlig ) få tilsendt foreningens medlemsblad, og ha fortrinnsrett ved foreningens arrangementer.

§ 5 Medlemsopptak og -utmelding

Pkt.1. Søknad om opptak som medlem i foreningen sendes til styret for godkjenning. Dersom det fremsettes innvendinger mot opptak eller hvis styret for øvrig ikke finner å kunne imøtekomme søknaden, kan saken kreves lagt fram for generalforsamlingen. Utmelding kan skje ved skriftlig henvendelse til sekretæren. Kontingentrestanse etter 1 purring betraktes som utmelding. Medlemskap kan også bringes til opphør dersom et medlem, etter styrets mening, ved sin handlemåte har skadet foreningens interesser. Dersom et medlem blir ekskludert kan det søke om å bli opptatt på nytt.

§ 6 Generalforsamlingen

Pkt.1. Foreningens øverste myndighet er den årlige generalforsamlingen. Det skal avholdes ordinær generalforsamling en gang årlig, i løpet av første kvartal. Forslag som ønskes behandlet, må være styret i hende 8 uker før.

Dagsorden for den ordinære generalforsamlingen:

 1. Valg av ordstyrer og referent.
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Styrets beretning legges fram og diskuteres.
 5. Godkjennelse av foreningens reviderte årsregnskap.
 6. Fastsettelse av kontingenten for neste år.
 7. Saker fremlagt av styret.
 8. Saker fremlagt av medlemmene.
 9. Valg av leder, nestleder, sekretær, kasserer og 6 styremedlemmer, samt utnevnelse av 2 revisorer.
 10. Valg av valgkomité.
 11. Eventuelt.

Tidspunktet for generalforsamling skal kunngjøres i tidsskriftet i god tid før fristen for å sende inn forslag utløper. Innkalling til generalforsamling, herunder ekstraordinær generalforsamling, skjer med 4 ukers varsel ved utsendelse av brev til samtlige medlemmer, eller ved kunngjøring i foreningens tidsskrift med minst samme varslingsfrist. For vedtak i saker eller valg kreves simpelt stemmeflertall, og for vedtektsendringer kreves 2/3’s flertall av de fremmøtte. Det kan avgis stemme etter fullmakt.

Pkt.2. Valget forberedes av en valgkomité bestående av 3 medlemmer som velges for 2 år. To, en lege og en sykepleier velges av generalforsamlingen, en velges av styret. Valgkomitéen skal avslutte sitt arbeid senest 5 uker før generalforsamlingen, slik at dens forslag, sammen med en liste over samtlige foreslåtte kandidater kan sendes ut med innkallingen.

§ 7 Regnskapsperiode

Pkt.1. Foreningens regnskapsår følger kalenderåret.

§ 8 Oppløsning av foreningen

Pkt.1. NIFS kan oppløses ved beslutning på ekstraordinær generalforsamling etter at forslaget har vært framsatt på ordinær generalforsamling. Til oppløsning kreves at minst 2/3 av de frammøtte NIFS´medlemmer på ekstraordinær generalforsamling stemmer for dette. De mulige midler og aktiva for øvrig, som måtte være til overs etter at samtlige forpliktelser er dekket, anvendes i henhold til § 2, og etter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.